Verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml

​Per 1 januari 2017 geldt er op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een verbod op verrekeningen (conform artikel 7:632 BW) en inhoudingen (conform artikel 7:631 BW) met/op het Wml. Hierop zijn op 24 oktober 2016 door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. Ondernemingen die opgenomen zijn in het register Normering Arbeid worden door de inspectie-instellingen geïnspecteerd of de inhoudingen die zij doen op het Wml voldoen aan deze uitzonderingen.

 
Voorwaarden
Indien een onderneming inhoudingen doet op het minimumloon, na aftrek sociale lasten, pensioenpremies (voor zover van toepassing) mag dit alleen indien de inhoudingen zich beperken tot de huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekeringspremie. Verder moet voor de inhouding door de werknemer een schriftelijke volmacht afgegeven zijn. Er moet een overeenkomst aan de volmacht ten grondslag liggen waar een betalingsverplichting uit blijkt. De inhouding op het loon moet hetzelfde zijn als het in de volmacht en onderliggende overeenkomst vastgelegde bedrag.
Huisvestingskosten
Ten aanzien van inhoudingen van huisvestingskosten gelden nog aanvullende voorwaarden. Deze inhoudingen zijn namelijk gemaximeerd tot 25 procent van het van toepassing zijnde Wml (rekening houdend met leeftijd en parttime percentage). Onderdeel van de huisvestingskosten mogen zijn de huurprijs, kosten voor nutsvoorzieningen en servicekosten. Verder moet de huisvesting aangeboden worden door een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Woningwet (de zogenoemde woningbouwverenigingen) of door een (particuliere) verhuurder die of SNF gecertificeerd is (dit blijkt uit het register van de Stichting Normering Flexwonen) of gecertificeerd is op basis van een door sociale partners gezamenlijk opgestelde norm. Deze norm dient gebaseerd te zijn op afspraken over huisvesting opgenomen in de desbetreffende cao. Inspecties dienen door een door de Raad van Accreditatie erkende certificerende instelling te worden uitgevoerd. De certificering moet blijken uit een openbaar register. Tevens moet de werkgever een afschrift overleggen van de huurovereenkomst tussen de werknemer en verhuurder en de schriftelijke volmacht.
Kosten zorgverzekeringspremie
Ten aanzien van inhoudingen van kosten voor de zorgverzekeringspremie gelden weer andere aanvullende voorwaarden. Hiervoor geldt dat de inhouding van de zorgverzekeringspremie gemaximeerd is tot het jaarlijks door de Minister van VWS vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering van dat jaar. Onderdeel van inhoudingen voor zorgverzekeringspremie mag zijn de verschuldigde premie voor een zorgverzekering zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de verschuldigde premie ter afdekking van het verplicht eigen risico, bedoeld in artikel 1, onderdeel 9, van de Zorgverzekeringswet. Verder moet de werknemer verzekeringnemer zijn van de verzekering. Een gecertificeerde onderneming moet door middel van afschriften van de zorgpolis en (indien van toepassing) de polis van de herverzekering van het eigen risico aantonen dat de inhouding overeenkomt met de polis. Verder moet aangetoond worden dat de zorgverzekeringspremie ook daadwerkelijk namens de werknemer aan de verzekeraar wordt betaald.